[Bettina] P[let]t: Bernd W. Seiler, Jan-Torsten Milde: Fontanes "Effi Briest". Ein Kommentar mit Bildern, Texten, Tönen. CD-ROM.

Titel
Bernd W. Seiler, Jan-Torsten Milde: Fontanes "Effi Briest". Ein Kommentar mit Bildern, Texten, Tönen. CD-ROM.
In
Mitteilungen der Theodor Fontane Gesellschaft e.V., Neuruppin, Nr. 28, Mai 2005, S. 67-68
Jahr
2005
Datenbank
26/6.2005.05.1
Druckausgabe
Ergänzungen
Signatur
95/62 = 28